Grad Beograd raspisao je Konkurs za subvencionisana sredstva za nabavku priključne poljoprivredne mehnaizacije, a zaovu namenu obezbeđena su sredstva uiznosu od 120.600.500 dinara. Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku jedne poljoprivredne priključne mašine (u daljem tekstu: priključna mašina).

Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80% od cene prihvatljivih troškova nabavke priključne mašine bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 500.000 dinara po korisniku.

Podnosilac prijave može konkurisati samo po osnovu jednog Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava, koji raspisuje Sekretarijat za poljoprivredu u 2023. godini.

Prijava sa dokumentacijom traženom Javnim pozivom se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZANABAVKU POLJOPRIVREDNIH PRIKLJUČNIH MAŠINA NATERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA2023. GODINU – NE OTVARATI“, a na poleđini koverte obavezno napisati ime, prezime,adresu i broj telefona podnosioca prijave i to:
– preporučenom poštom na adresu:
Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za poljoprivredu, Kraljice Marije 1, 11060Beograd ili
– ličnom dostavom:
Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za poljoprivredu, ul. Kraljice Marijebr. 1,Beograd, 3. sprat, šalter broj 3.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 011/715-7831, 011/715-7418,011/715-7388, 011/715-7392.

Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 31.03.2023. godine do 15 časova.

Tekst Javnog poziva, zahtev i ostale formulare, možete preuzeti u prilogu teksta ili na linku https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1800187-javni-poziv-za-dostavljanje-prijava-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-nabavku-poljoprivrednih-prikljucnih-masina-na-teritoriji-grada-beograda-za-2023-godinu/

M.A