Skupština Privredne komore  Srbije, na predlog Upravnog odbora PKS-a,  nedavno je razmatrala i usvojila  predlog nove ekonomske politike za period  2012-2016. godine. Dokument je plod višemesečnog sistematičnog rada svih službi PKS-a, brojnih ekonomista, naučnih radnika kao i privrednika. PKS će u vidu preporuke  dokument dostaviti  novoj vladi Srbije, s ciljem da se u prvih sto dana preduzmu hitne mere kako bi se zaustavio pad ekonomske aktivnosti i stvorili preduslovi za  neodložne  strukturne i sistemske reforme.
Posebna pažnja u ovom dokumentu posvećena je  stanju u agraru i prehrambenoj industriji gde je, ocena je PKS-a,  neophodno izvršiti neophodne promene u poljoprivrednoj politici. To se odnosi pre svega na zemljišnu politiku koja mora biti stimulativna za one koji stvarno obrađuju zemljište, a destimulativna s posebnim poreskim tretmanom prema  vlasnicima, naslednicima ili zakupcima zemlje  koji  njive drže  neobrađene.
PKS u dokumentu takođe insistira na pozicioniranju uloge robnih rezervi sa ciljem njene stabilizatorske uloge na tržištu. Jedna od preporuka je da se definišu  mehanizami za uređenje tržišta poljoprivrednih  i prehrambenih proizvoda kao i da se hitno uradi zakonsko uobličavanje  modela zemljoradničkog zadrugarstva. Pri tome, navodi se u dokumentu PKS-a, treba koristiti evropski  model i iskustva u ovoj  oblasti organizovanja i  udruživanja poljoprivrednih proizvođača.