Nedavno je jedna kompanija u Irskoj objavila da će uskoro lansirati tehnološko rešenje koje omogućava precizno merenje visine travnih smeša na pašnjacima iz svemira.

Uslugu nazvanu„GrassMak“ pokreće kompanijaOrigin Digital, a sastojaće se u preciznommerenju visine pašnjačkih usevaiz svemir. Ova usluga omogućiće boi uvid u mogućnosti povećanjaproduktivnosti i održivostifarmi za proizvodnju mleka.

Dankan Robertson, šef odeljenja za istraživanje i razvoj u kompaniji Origin Digital, rekao jeda je ovoprelomni trenutak farmere koji imaju pašnjake, kao i zapreduzeća koja su sa njima u partnerstvu. Po prvi put oni mogu daljinski,preciznoda izračunaju količinu trave na svojim poljima i pašnjacima. To ćepoljoprivrednicimaomogućitida donose bolje  odluke u vezi rasporedaispaše, ishraneživotinja i kosidbe, što će rezultirati samanje otpada i stabilnijim, održivijim snabdevanjem hranomza životinje.

U Irskoj, kako je izračunato, korišćenje travih smeša u dobiti na farmama mlečnih goveda učestvuje sa 44 odsto. Svaka dodatna tona  iskorišćene trave po hektaru predstavlja povećanje profita od 256 evra. Primera radi, ako se na jednoj farmi veličine 80 hektara, iskorišćenje trave uz pomoć nove tehnologije poveća za pola tone po hektaru,profit te farme će porasti za10.000 evra.

GrassMakomogućava da se pratiprinos travih smeša, koliko dana su životinje na pašii niz drugih mera važnih zapovećanje plodnosti, prinosa i efikasnosti, sve s ciljem zadovoljenja rastućepotražnjeza mlekom i mlečnim proizvodima.

A.M.

Foto: G.Mulić