* Veliki problem su divlje, ali i saniranje centralne deponije 
* "Devojački bunar" veliki turistički potencijal
 
U Južnobanatskom okrugu, na obodima Deliblatske peščare, nalazi se opština Alibunar. U 11 naseljenih mesta živi 19.800 stanovnika. Ima 11 osnovnih i jednu srednju školu. Prostire se na 602 kvadratna kilometra. Poljoprivredno zemljište zauzima 51.531 hektar, a pod šumama je 1.923 hektara. Ova lokalna samouprava ubraja se u treću kategoriju nerazvijenih opština u državi. Na teritoriji Alibunara nalazi se i vetropark, a u naznaci je da će biti postavljen još jedan. Alibunarci su postali prepoznatljivi po proizvodnji tzv. zelene energije, jer imaju i bioelektranu u selu Ilanxa. Bioelektrana za proizvodnju struje koristi biomasu od kukuruza. U narednim fazama trebalo bi da se iskoriste topla voda za zagrevanje staklenika i đubrivo. Kukuruz koji je ovoj firmi potreban za proizvodnju bioenergije ona uzgaja na državnim njivama, koje koriste po osnovu prava prečeg zakupa zbog postavljenih sistema za navodnjavanje. U ataru ove opštine postoji još jedan sistem za navodnjavanje. Izgrađen je 80-ih godina prošloga veka na 1.200 hektara. U selu Dobrica postoji sistem za odvodnjavanje. 
 
Divlje deponije jedu opštinske pare
 
Meštani se ponose činjenicom da žive u višenacionalnoj sredini, jer na području opštine žive Srbi, Rumuni, Slovaci i Romi. Stanovništvo se u najvećoj meri, čak 80 odsto,  bavi poljoprivredom, a preostali su posredno ili neposredno vezani za agrar. 
- Zbog upotrebe pesticida došlo je do velikog zagađenja zemljišta. U saradnji s Institutom "Tamiš" iz Pančeva to pokušavamo da predupredimo kroz edukaciju poljoprivrednika. Osim toga, ova poljoprivredna stručna služba prikuplja ambalažni otpad od zaštitnih sredstava u poljoprivredi. Takođe, problem je i animalni otpad, bez obzira što je lokalna samouprava potpisala ugovore s firmama koje se bave njegovim uklanjanjem, Zbog toga komunalni i inspektori zaštite živote sredine imaju pune ruke posla, kaže predsednik ove opštine, Dušan Dakić.
Najveći problem u oblasti zaštite životne sredine su divlje deponije, i to uprkos kontinuiranom organizovanom odnošenju smeća. Zbog toga se pomoć traži na svim nivoima, a sarađuje se i sa firmama koje se bave agrarom i koje mogu lokalnoj samoupravi da ustupe mašine potrebne za saniranje divljih deponija,  jer  javno komunalno preduzeće nema potrebnu mehanizaciju. Projektovani buxet opštine Alibunar je 700.000.000 dinara. Postoje ekološke takse, a novac prikupljen na ovaj način usmerava se u nabavku kontejnera i opremanje komunalnog preduzeća koje je nosilac ovog posla. 
- Iz toga proističe da je naš prioritet da opremimo komunalno preduzeće kako bi ono moglo nesmetano da obavlja svoju delatnost. Pokušavamo da preko projekata programa prekogranične saradnje - IPA, apliciramo i na taj način obezbedimo sredstva za kupovinu kamiona "smećara". Apsurdno je, ali kamion za odnošenje kontejnera star je pola veka, objasnio je Dakić.
U iščekivanju regionalne deponije
 
JKP "Univerzal" je tokom prethodne godine uklonilo četiri divlje deponije, a ove godine dve. Na ovaj posao utrošeno je 1.000.000 dinara. 
Na centralnoj deponiji, koja je više u rangu smetlišta, godišnje se odloži više od 5.000 tona komunalnog otpada. Ona nije sanitarna i nema uslove da to postane, ali "Univerzal" se, zajedno s komunalnim inspektorima, trudi da deponija u što manjoj meri zagađuje životnu sredinu. Oko nje je podignut zeleni pojas. 
- Smeće se sakuplja po ustaljenom rasporedu, ali i po pozivu. Preduzeće poseduje dva kamiona "smećara" i dva auto-podizača kontejnera. Auto-podizači su u lošem stanju i pitanje je da li će uopšte moći da prođu tehnički pregled. Zbog toga planiramo da povećamo broj manjih kontejnera zapremine 1,1 kubni metar i smanjimo broj onih čija je zapremina pet kubika. Najveće deponije u Vladimirovcu, Banatskom Karlovcu i samom Alibunaru održavaju se i čiste mašinski. Radnici preduzeća ih ravnaju, uređuju, postavljaju ograde i zelene pojaseve, kaže Zorana Bratić, direktorka ovog preduzeća.
Naša sagovornica napominje i da je na deponiji u Banatskom Karlovcu urađena rekultivacija. Po planu prilagođavanja, koji se odnosi na deponije i smetlišta, JKP "Univerzal" će rekultivisati i zatvarati jednu po jednu deponiju. Predviđeno je da se nakon toga smeće prikuplja ili na transfer-stanici ili će se direktno odvoziti na regionalnu deponiju. 
- Kada se govori o unapređenom sistemu upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji naše opštine, mi pripadamo regionalnoj deponiji u Pančevu. Našim lokalnim planom upravljanja otpadom i prostornim planom predviđeno je da imamo transfer-stanicu i lokaciju za nju. Ona zapravo treba da bude centralna sanitarna deponija, koja bi bila uređena po svim standardima i na kojoj bi se otpad odvajao po vrstama, kako bi mogao da se isporuči na regionalnu deponiju na konačno odlaganje ili recikliranje. Sve ovo je tek u začetku i svodi se na planove, jer još uvek ne znamo kako će funkcionisati sistem regionalne deponije u Pančevu, objasnio je Dejan Starčević, načelnik Odeljenja za urbanizam.
Pretpostavka je da će ugovornim obavezama biti regulisani i troškovi, odnosno da se oni snose zajednički, jer otpad je sekundarna sirovina, koja se može ponovo iskoristiti i prodati kao reciklirane komponente.  
 
Kanalizacija preko potrebna
 
Deo investicionih aktivnosti odnosi se i na kanalizacionu mrežu. Od 11 naseljenih mesta u ovoj južnobanatskoj opštini, kanalizacionu mrežu imaju samo tri naselja - Alibunar, Banatski Karlovac i Janošik.  Ostala naselja, osim Vladimirovca, znatno su manja  od Banatskog Karlovca, pa i od Alibunara. Meštani, koji se u najvećoj meri bave poljoprivredom, ali i stočarstvom, koriste septičke jame. JKP" Univerzal"  ih po pozivu prazni cisternom, te se tako izbegavaju ekološki problemi u manjim naseljenim mestima. 
- Nadamo se da će u narednim godinama opština izdvojiti sredstva, sopstvena ili od donacije, za projekat kanalizacione mreže u Vladimirovcu. U naselju Alibunar postoji 24 kilometra kanalizacione mreže. Otpadna voda se sakuplja u kolektoru i separativnom sistemu, a krajnji recipijent je kanal DTD. Broj domaćinstava priključenih na kanalizacionu mrežu je 546, a u kanal se godišnje ispusti 56.000 kubnih metara otpadnih voda, objašnjava Zorana Bratić.
 Planira se i proširenje kanalizacione mreže u Alibunaru jer postojeća pokriva 80 odsto naselja. Banatski Karlovac poseduje kanalizaciju u dužini od 35 kilometara, što predstavlja pokrivenost od 90 odsto. Kanalizacija je prstenastog oblika i slobodnim padom se sakuplja u kolektor, odakle nakon Ritskog kanala stiže do kanala DTD, u koji se godišnje ispusti 90.000 kubnih metara fekalnih voda  sa više od 1.600 priključaka. Sakupljanje i odvođenje sanitarne otpadne vode iz naselja Janošik se vrši separacionim sistemom. Otpadne vode iz naselja dotiču u crpnu stanicu iz koje se potisnim vodom spuštaju u sistem za prečišćavanje.  Prečišćene vode se putem kanala ispuštaju u DTD. U ovom selu sve više domaćinstava se priključuje na kanalizacionu mrežu. Cilj JKP "Univerzal" je da navede potrošače koji su do sada koristili septičke jame da shvate značaj prečišćavanja otpadnih voda  za zaštitu vodotoka. Uostalom, kanal DTD prolazi kroz naseljeno mesto Janošik. 
- Kao zagađivač, JKP "Univerzal" Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine" na mesečnom nivou uplaćuje 120.000 dinara. Zavod za javno zdravlje "Pančevo" redovno radi analizu otpadnih voda. Na kanalizaciju se priključuju novi korisnici, a ciljevi su da se završi mreža u Alibunaru, da se izradi projekat za prečišćivače u naseljima Banatski Karlovac i Alibunar, kao i projekat za mrežu i prečišćavanje u naseljenom mestu Vladimirovac, objasnila je direktorka Zorana Bratić.
U naseljenim mestima koja se nalaze na lesnoj depresiji, odnosno na njenoj donjoj terasi, problem predstavljaju septičke jame koje se izlivaju kada ima više padavina ili kada je viši nivo podzemnih voda. Javno komunalno preduzeće ima traktor s cisternom koji na teren izlazi po pozivu i ovaj posao dobro funkcioniše. 
 
Uveden je komunalni red
 
Sektor "Zelenilo" u JKP "Univerzal" održava javne zelene površine obuhvaćene programom opštine Alibunar i godišnje uradi između 10 i 15 košenja. Bratić kaže da su mašine na zavidnom nivou i ima ih dosta. Jedini problem je radna snaga i on se rešava angažovanjem radnika preko konkursa "Javni radovi"  i iznajmljivanjem usluga ljudskih resursa. Osim površina obuhvaćenih pomenutim programom, održavaju se sva mesna groblja i sve pijace u opštini Alibunar.
- Doneli smo i odluku o komunalnom redu. Ona podrazumeva košenje zelenih površina u manjim seoskim sredinama ispred kuća u kojima niko ne živi. Zbog toga smo povećali sredstva za naše komunalno preduzeće. Imamo i placeve koji su već duže vreme zapušteni, pa smo doneli odluke da oni budu iskrčeni. Ova odluka ne podrazumeva samo košenje i uklanjanje smeća i korova već i održavanje kanala ispred kuća koji služe za odvođenje atmosferskih voda. Tu spadaju i kanali koji iz naselja odvode vodu, objašnjava predsednik opštine Dušan Dakić. 
Bušenjem bunara rešava se vodosnabdevanje
 
Postoji i projekat kojim bi se regulisalo vodosnabdevanje na određenim lokacijama i on se donosi na bušenje i izgradnju bunara. 
- U toku je izgradnja bunara na izletištu koje se nalazi u Specijalnom rezervatu prirode "Devojački bunar", a koji prostorno pripada opštini Alibunar. Urađena je higrogeološka bušotina i sada se radi njeno opremanje za nastavak hidrogeoloških istraživanja, kako bi se stiglo do završne faze, odnosno izgradnje bunara za vodosnabdevanje, jer na ovoj lokaciji postoji veliko vikend-naselje, a njegov manji deo je u zoni zaštite prirodnog dobra, rekao je Vladimir Petrović, savetnik predsednika opštine. 
Veliki broj objekata u ovom naselju je nelegalan i trenutno je u toku njihovo ozakonjenje. Većina njih može se preurediti i staviti u funkciju seoskog turizma. Inače, bunari se buše kada je problem uveliko aktuelan, jer opština, zbog nedostatka novca,  nema mogućnosti da se upusti u veće projekte ovog tipa. 
Najlepši deo Deliblatske peščare je Specijalni rezervat prirode "Devojački bunar". Veći deo zemljišta na ovoj lokaciji, a koji pripada opštini Alibunar, u državnoj je svojini i njime gazduje JP "Vojvodinašume". U toku je izrada plana regulacije za ovaj prostor. 
- Za opštinu je ovo značajno, jer je reč o turističkom biseru koji je, nažalost, neiskorišćen. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i JP "Vojvodinašume" maksimalno nam izlaze u susret da pronađemo model razvoja koji će doprineti razvoju turizma na tom području, a da ne budu narušena utvrđena pravila koja se odnose na zaštitu prirode u rezervatima, rekao je Dejan Starčević, načelnik Odeljenja za urbanizam.
Jasna Bašanski
 
JEDNI SADE, DRUGI SEKU
 
Kada se govori o pošumljenosti, situacija u opštini Alibunar ista je kao i drugim delovima Vojvodine. Ali Banat, u kojem se nalazi i ova opština, najugoženiji je. Nedovoljno šuma dovodi do pojačane erozije zemljišta što za sobom povlači druge probleme u dužem periodu.
- Masovna seča vetrozaštitnih pojasa dovela je do devastacije poljoprivrednog zemljišta. Zajedno s Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu pre desetak godina pokušali smo preko Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu da situaciju promenimo. Ovi pojasi podrazumevaju sadnju drveća u tri do pet redova u formi cik-cak. Nažalost, veliki broj stabala koje smo tada zasadili već je isečen. Strahujem da će tokom nastupajuće zime ista sudbina zadesiti i to malo preostalih stabala, kaže Dušan Dakić, predsednik opštine Alibunar.
Zbog toga je opštinskoj poljočuvarskoj službi naloženo da posebnu pažnju posveti bespravnoj seči. A ova lokalna samouprava će, kako kaže njen predsednik, ponovo participirati na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i kod drugih relevantnih republičkih institucija koje izdvajaju sredstva za kupovinu sadnica. Sve što je do sada urađeno u oblasti pošumljavanja urađeno je u saradnji s lovačkim društvima, mesnim zajednicama i ekološkim društvima. Wihovi članovi su se rado odazivali na učešće u akcijama pošumljavanja.
 
VETRENJAČE U RAVNICI
 
Opština Alibunar postala je prepoznatljiva po korišćenju obnovljivih izvora energije. U južnom Banatu uvek duva vetar, čija je brzina idealna za pokretanje elektovetrenjača, te je sasvim prirodno što ovde vetrenjače niču kao pečurke posle kiše.
- Imamo tri vetroparka. Prvi ima 25 stubova visine 100 metara i poluprečnika elisa 50 metara, ukupne snage 50 megavata. Deo ovog vetroparka pušten je u rad sa četiri vetroturbine. Druga dva su u fazi projektovanja. Radi ih jedna belgijska firma i predviđeno je da imaju  58 turbina, čiji stubovi treba da budu visoki 120 metara, a poluprečnik elisa biće 60 metara. Snaga jedne turbine je tri megavata, objasnio je Vladimir Petrović, savetnik za predsednika opštine za investicije.
 
09. novembar 2018.
 
Projekat "Briga o zaštitim životne sredine lokalne samouprave Alibunar za zdraviji i bezbedniji život građana" sufinansiran je sredstvima iz budžeta Opštine Alibunar. Stavovi izneti u podržanom mediskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.